Fejlesztési projektek

Fejlesztési projektek

Békéscsaba városi piac fejlesztése

eu_logo.jpg

Projekt címe: Békéscsaba városi piac fejlesztése
Projekt leírása:
A beruházás célja a vásárlási körülmények minõségének javítása mind a csarnokon belül, mind a szabadtéri helyeken. A fejlesztés eredményeképpen megvalósul az elárusító vállalkozók, kistermelõk, piaci árusítók, valamint a piaci vásárlók jobb szolgáltatási feltételeinek megteremtése. A fejlesztések befejezésével a jobb vásárlási- árusítási körülmények több kilátogatót, bevásárolni vágyót vonzanak majd, egyidejûleg gazdaságosabbá válik az üzemeltetés. A támogatást igénylõ ebben a projektben a békéscsabai piac vásárcsarnokának energetikai és gépészeti korszerûsítésének megvalósítását, a termelõi piac fedett területek bõvítését, illetve a jelenlegi kiszolgáló pavilonsor (lacikonyhák és lángossütõk helyéül szolgáló pavilonsor) újjáépítését tûzte ki célul. A meglévõ vásárcsarnok rekonstrukciója során felújításra kerül a mosdóblokk, hõszigetelést kap a homlokzat, a homlokzati nyílászárókat pedig hûszigetelt üvegezésûre cserélik. Az akadálymentesítés is megvalósul, akadálymentes bejáratot, rámpát, ajtókat, színkontrasztos információs feliratok helyeznek el. A felújítás után télen legalább plusz 10, nyáron legfeljebb 25 fok lesz a csarnokban napközben. A meglévõ lefedett piactér bõvítése az eddig elkészülttel azonos módon, mérettel megújításra kerül. A meglévõ pavilonsort újjáépítik és lefedik. Ez alatt helyezkednek majd el a 4 x 3-6 méteres pavilonok, amelyek egységes hõszigetelt szerkezettel készülnek. A pavilonok közmûvesítettek lesznek, külön-külön fogyasztásméréssel.
Békéscsaba közvilágításának korszerűsítése
Projekt címe: Békéscsaba közvilágításának korszerűsítése
Projekt leírása:
A meglévõ, és jelenleg üzemelõ lámpatestek: a fõbb közlekedési utak mellett, valamint a belvárosban, parkokban és a lakótelepi részeken nagynyomású nátriumlámpás lámpatestek, míg a kisebb forgalmú és alárendeltebb közlekedési utak mentén többnyire kompakt fénycsöves fényforrással üzemelõ lámpatestek vannak. A korszerûsítéssel érintett területen a jelenleg 2680 db világítótest 236,88 kW beépített teljesítménnyel üzemel, amelynek éves szinten 945.841,88 kWh a fogyasztása. A korszerûsítést követõen 2680 db világítótest beépített teljesítménye 106,88 kW lesz, ami 519.066,042 kWh és 54,88 % fogyasztásmegtakarítást eredményez. Az alkalmazandó világítótestek többségében LED fényforrással üzemelnek. A korszerûsítés nemcsak az energiafogyasztás és az ezzel összefüggõ üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkenését eredményezi (485,223 t/év), hanem az üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások csökkenését is.
KERÉKPÁRÚT ÉPÍTÉSE A 446. SZ. FŐÚT MENTÉN (0+000 – 0+830 KM SZELVÉNYEI KÖZÖTT)

Btábla.jpg

kerekparut1120_9412_cut.jpg

Projekt címe: KERÉKPÁRÚT ÉPÍTÉSE A 446. SZ. FŐÚT MENTÉN (0+000 – 0+830 KM SZELVÉNYEI KÖZÖTT)
Projekt leírása:
Az újonnan megépített kerékpárút a Csorvási úttól a 44. sz., 47. sz., és 446. sz. fõutak által alkotott körforgalomig tart. A gyalog- és kerékpárút jelentõs hosszban a korábbi nyílt árok helyére épült, így az érintett szakaszokon a meglévõ árok elbontásra került és zárt csapadékvíz elvezetõ csatornák épültek ki. A beruházás során a Linamar buszmegálló peronja is átépítésre került, a terelõ sziget elbontásával egy 40 méter hosszú és 3 méter széles buszöböl lett kialakítva közvetlenül a Szarvasi út szélsõ forgalmi sávja mellett. A megépült létesítmény csatlakozik a szintén pályázati forrásból megvalósult, a 44-es fõút mentén megépült kerékpárúthoz (44-47-446-os út körforgalmi csomópontjában a körforgalomban meglévõ kerékpárúthoz), valamint a 47-es út korszerûsítése kapcsán ugyancsak támogatásból megépült kerékpárúthoz is. A mostani beruházásnak köszönhetõen lehetõvé vált a folyamatos kerékpáros közlekedés Szarvas, Csorvás és Békéscsaba között, valamint 1700 méter kivételével Békés és Gyula irányába is.
„Tudás-ipar igényeit kiszolgáló felsőoktatási szolgáltatások megalapozása a Dél-Alföldi régióban”
Projekt címe: „Tudás-ipar igényeit kiszolgáló felsőoktatási szolgáltatások megalapozása a Dél-Alföldi régióban”
Projekt leírása:
A projekt célja a társadalmi innováció feltételeinek feltárása a tudás-alapú ipart támogató szolgáltatások fejlesztése.
TUDÁS-PARK A MAGAS HOZZÁADOTT ÉRTÉKŰ IPARÁGAK FEJLESZTÉSÉÉRT BÉKÉSCSABÁN

infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ESZA_50.jpg

Projekt címe: TUDÁS-PARK A MAGAS HOZZÁADOTT ÉRTÉKŰ IPARÁGAK FEJLESZTÉSÉÉRT BÉKÉSCSABÁN
Projekt leírása:
A TÁMOP 4.2.1.C-14/1/KONV-2015-0002 nyilvántartási számú, Tudás-park a magas hozzáadott értékû iparágak fejlesztéséért Békéscsabán elnevezésû pályázatban a Szent István Egyetem, Békéscsaba Megyei Jogú Város, és a SZIE Non-profit Kft. által alakított konzorcium arra kapott lehetõséget, hogy lerakja a Dél-alföldi növekedési régió meghatározó Tudás-parkjának alapjait. Elképzelésünk szerint a Tudás-park úgy mûködik, mint egy iparipark, amelyben virtuálisan vannak jelen az innováció területén érdekelt felek. A koncepció azonban lehetõvé teszi, hogy az Egyetem, és az Önkormányzat infrastruktúrájára támaszkodva laborok, mérnöki irodák, gyakorlati képzõhelyek gyûljenek köré, és a Tudáspark ne csak katalizátorként, hanem valódi ipari-parkként tevékenykedjen. A konzorcium munkáját iparáganként két-két együttmûködõ partner támogatja: Mondi Békéscsaba Kft, Marzek Kner Packaging Kft (nyomdaipar), Csaba Metal Zrt, Linamar Hungary Zrt (gépipar). A Tudás-park bõvítéséhez, további együttmûködõ partnerek bevonásához a Békés megyei Kereskedelmi és Iparkamara nyújtott nélkülözhetetlen segítséget.
„Járási szintű együttműködések erősítése Békéscsabán”
Projekt címe: „Járási szintű együttműködések erősítése Békéscsabán”
Projekt leírása:
A pályázat olyan modell jellegû együttmûködési programokat támogat, amelyeknek célja az egy járáshoz tartozó települések, helyi szereplõk közötti területi együttmûködések kialakítása és megerõsítése, a társadalmi felzárkózást elõsegítõ és a helyi esélyegyenlõségi programok végrehajtásához kapcsolódó – a járásszékely települések által ellátott – koordinációs tevékenység megvalósításával.
44. sz. főút mentén a 116+125 és 119+101 km szelvények közötti kerékpárút építése
Projekt címe: 44. sz. főút mentén a 116+125 és 119+101 km szelvények közötti kerékpárút építése
Projekt leírása:
A projekt keretében megvalósul összességében 2.962 m hosszúságban 2,3 méter szélességû kétirányú közlekedésre alkalmas kerékpárút. Ezen szakasz a Fília Alapítvány Idõsek Otthona bekötõútjánál csatlakozik a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás KÖZOP 3.2.0/C-08-11-2011-0028 azonosító számú, "Kerékpárral a munkába! - Kerékpárút kiépítése Békéscsaba - Kondoros között" címû pályázata keretében épülõ 11,98 km hosszúságú kerékpárúthoz. A két szakasz megépítésével lehetõvé válik Békéscsaba, Kétsoprony, Kondoros, Csabacsûd, Szarvas, Békésszentandrás települések között a nagy forgalmú 44. számú elsõrendû fõút mentén folyamatosan kerékpárúton közlekedni. Az épülõ kerékpárút a 44. sz. fõút 119+101 km szelvényében (az elkerülõ út Szarvasi úti körforgalmú csomópontjánál) kapcsolódik a 47. sz. másodrendû fõút felújításával egy idõben megépülõ kerékpárúthoz, amely igénybevételével az említett településeken túl kerékpárúton lehet megközelíteni Csorvást és Orosházát is.
„Békéscsaba Jamina városrész szociális célú rehabilitációja” című projekt

Infoblokk2_ERFA_egyes[1].jpg

Projekt címe: „Békéscsaba Jamina városrész szociális célú rehabilitációja” című projekt
Projekt leírása:
A projekt konkrét célkitûzései: 1. Jamina (Erzsébethely) központjának városi alközponti szerepének megerõsítése az épített környezet javításával és a közterületek fejlesztésével 2. A lakosság közösségformáló erejének megerõsítése közösségi infrastrukturális beruházások révén 3. Komfortos és korszerû szociális bérlakások kialakítása révén fejleszteni a városrész lakófunkcióját 4. A helyi identitástudat megerõsítése közösségformáló és szociális akciók megszervezése révén
Közremûködõ szervezet:
DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft
„Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése a Magyary Programhoz illeszkedő költségcsökkentést és hatékonyságnövelést eredményező fejlesztési elemek megvalósításával”

Infoblokk3_ESZA_egyes.jpgmagyary_final_logo.jpg                                    

Projekt címe: „Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése a Magyary Programhoz illeszkedő költségcsökkentést és hatékonyságnövelést eredményező fejlesztési elemek megvalósításával”
Projekt leírása:
A közigazgatás átszervezése számos problémát vetett fel mûködésünk során. Ezek szerveinkre, intézményeinkre, társaságainkra és rajtuk keresztül a város lakosságára kihatnak. A Magyary Program beavatkozási területeihez illeszkedõ projekttel egységesített szervezeti rendszer, feladatrendszer-megújítás, minõségmenedzsment, folyamatszabályozás és HR erõforrás-átvilágítás, racionalizálás a célunk, költségcsökkentési, hatékonyságnövelési és ügyfélelégedettség-javítási szempontok figyelembe vételével.
A békéscsabai Árpád Gyógy-, és Strandfürdő geotermikus hőellátás növelése

uszt_banner_300x100_arpad_furdo.gif

Infoblokk2_altalanos_egyes.jpg

Projekt címe: A békéscsabai Árpád Gyógy-, és Strandfürdő geotermikus hőellátás növelése
Projekt leírása:
A Környezet és Energia Operatív Program keretében a KEOP-2011-4.2.0/B kódszámú „Helyi hõ és hûtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” címû pályázat keretében kerül felújításra az Árpád Gyógy-, és Strandfürdõ.
CsabaPark-Hagyomány és gasztronómia

Kolbászház_01_R.jpg

Projekt címe: CsabaPark-Hagyomány és gasztronómia
Projekt leírása:
Békéscsaba idegenforgalmát a gasztronómiai hagyományokra, a híres Csabai Kolbászra, illetve a Csabai Kolbászfesztiválra lehet legjobban építeni. A Csabai Kolbászfesztivál kinõtte korábbi helyszínét, nem alkalmas az év többi idõszakában megrendezendõ események megszervezésére, családbarát központú turisztikai szolgáltatások kialakítására. A projekt célja, hogy infrastrukturális fejlesztéssel és marketing tevékenységgel egy olyan egész évben látogatható fesztivál és rendezvényközpontot hozzunk létre, amelynek területén a településünkre látogató turistáknak, az érdeklõdõknek lehetõséget biztosítunk arra, hogy a gasztronómiai programokon ételeinkben élõ hagyományaink átadásán túlmenõen a kísérõ programok keretében megismerjék természetes és épített környezetünket, mûemlékeinket, a régmúlt idõk életvitelét. A vizuális és gasztronómiai eszközök alkalmazása révén az érzelmi élmények mellett maradandó emlékek öregbítik nevünket, és segítik elõ városunk/térségünk népszerûsítését, megismerését, melynek addicionális, multiplikatív hasznaként jelentkezik a turisták és a vendégéjszakák számának növekedése, a térségi vállalkozók versenyképességének javulása, a humán erõforrás foglalkoztatása. A hagyomány ápolása, a népies gasztronómia, a kulturált szórakozási igények kielégítése, a várhatóan növekvõ idegenforgalom hosszútávon biztosítja a projekt fenntarthatóságát. Innovatív elemek: a hagyományos gasztronómia és az egészséges életmód harmóniájának kialakítása és közvetítése, gyermekközpontú családbarát szolgáltatások kialakítsa. A fesztiválterület infrastrukturális mûszaki tartalmának összefoglalása: Fesztiválcsarnok: 2000m? rendezvényközpont Kolbászudvar kolbászházzal: 784 nm földszintes épület Óriások Konyhája programcsomag kiegészítéseként tematikus park: 2000 nm Az attrakció környezetének fejlesztése: parkolóhelyek, sétáló utak, bográcsozó helyek, csónakázó tó kialakítása. Eszközbeszerzés a múzeumhoz, látvány vágáshoz, vendéglátáshoz. Üzleti marketing, szolgáltat
Irányító Hatóság:
Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség
Innovatív kezdeményezések Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában

uj_szechenyi.jpgeu_logo.jpg

Projekt címe: Innovatív kezdeményezések Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában
Projekt leírása:
A TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0009 azonosító számú pályázat megvalósítása során célunk az, hogy segítsük a békéscsabai szülõket a hivatali idõben történõ ügyintézés során. Ennek érdekében a ügyfélváró teljes körû felújítását tervezzük, illetve a kisgyermekes szülõk segítésére korszerû gyermekvárót és pelenkázó helyiséget rendezünk be. Békéscsabán nagy hagyománya van a kerékpáros közlekedésnek, ezért a meglévõ tárolót egy fedett kerékpártárolóval bõvítjük.. A Polgármesteri Hivatal a lakosság igényei alapján, heti egy alkalommal hosszított ügyfélfogadási idõvel áll a lakosság rendelkezésére. Az óvodák egységesen 18.00 óráig vállalják a gyermekek elhelyezését, ezért a Polgármesteri Hivatal a program keretén belül, esetenként gyermekfelügyelõt biztosít a szülõk megsegítése érdekében. A pályázat megvalósítása érdekében konzorciumi partnerként a nagy tapasztalatokkal rendelkezõ Civil Szervezetek Szövetségét vontuk be. A társpályázó lehetõséget biztosít 250 órás OKJ-s képzés keretén belül „Házi idõszakos gyermekgondozó” tanfolyam elvégzésére, illetve kiemelten munkanélkülieknek, a Gyes-rõl, Gyed-rõl visszatérõk számára álláskeresési tréning elvégzését teszi lehetõvé. A program ideje alatt a lakosság számára ingyenes jogi, munkaerõ-piaci, családterápiás, vállalkozói, pszichológiai tanácsadásokat biztosítunk. TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0009 azonosító számú pályázat keretén belül 15 alkalomból álló elõadássorozatot tervezünk civil szervezetek bevonásával. Az elõadások alatt díjmentes gyermekfelügyeletet vállalunk. Kialakításra kerül egy informatikai adatbázis, amely naprakész információval szolgál az aktuális gyermekprogramok, táborok, szabadidõs rendezvények után érdeklõdõk számára. Ezek a tevékenységek és változtatások Békéscsaba lakosságának nagy részét érintik és pozitív hatásukat évekre elõre kifejtik.
Tudomány – „természetesen” – a Belvárban!

uszt_logo_big_p368_350px.jpg eu_logo_tarsf.jpg

esza_logo.jpg öveges.JPG

Projekt címe: Tudomány – „természetesen” – a Belvárban!
Projekt leírása:
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata konzorciumban a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal 322.125.488,- Ft (100%) támogatást nyert a Társadalmi Megújulás Operatív Program A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program) címû felhívásra benyújtott Tudomány – „természetesen” – a Belvárban! címû TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0015 azonosító számú projektre. A kivitelezés ideje: 2013.03.01 - 2014.08.31.
Közremûködõ szervezet:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
A Belvárosi és a Pásztor utcai bölcsőde fejlesztése és férőhely bővítése Békéscsabán

bolcs_uszt_banner_300x100.gif

Projekt címe: A Belvárosi és a Pásztor utcai bölcsőde fejlesztése és férőhely bővítése Békéscsabán
Projekt leírása:
A Dél-alföldi Operatív Program keretében a DAOP-4.1.3/B-11 kódszámú „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” címû pályázat segítségével a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Belvárosi 3. számú és a Pásztor utcai 8. számú bölcsõde részleges felújítása, infrastrukturális feltételeinek és a bölcsõdei szolgáltatások színvonalának emelése valamint férõhelyeinek bõvítése valósul meg.
Irányító Hatóság:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Árpád sor, Derkovits sor, József Attila utca, Luther utca belterületi önkormányzati utak fejlesztése

uszt_banner_300x100.gif

Projekt címe: Árpád sor, Derkovits sor, József Attila utca, Luther utca belterületi önkormányzati utak fejlesztése
Projekt leírása:
A békéscsabai belváros közlekedési helyzetének javítása érdekében egyebek mellett burkolat megerõsítési munkákat és új buszmegálló helyek kialakítását kezdték el augusztus elején a megyeszékhely több utcájában. A feladatok elvégzésének finanszírozásához a települési önkormányzat a Dél-alföldi Operatív Program „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése” címû felhívására nyújtott be pályázatot. A bíráló bizottság az „Árpád sor, Derkovits sor, József Attila utca, Luther utca belterületi önkormányzati utak fejlesztése” címû pályázatot 253 264 258 forint támogatásban részesítette. A 281 404 731 forint teljes költségvetésû projekt 90 százalékos támogatással valósul meg. A kivitelezõ Duna Aszfalt Kft. a projekt elsõ szakaszában, 2012. õszén az Árpád soron és a Derkovits soron útburkolat megerõsítési munkákat és szegélykõ cserét hajt végre, továbbá két-két új buszmegállót alakít ki. A József Attila utcában az útburkolati rehabilitáció mellett új térkõburkolattal látják el a járdákat. A II. ütemben a Luther utca felújítása valósul meg 2013. májusában és júniusában. A DAOP-3.1.1/B-11-2011-0007 azonosító számú projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
„Határtalanul két keréken” kerékpárút hálózat fejlesztése I. ütem

huro_logo_hu.jpg

huro_slogan_hu_2.jpg

huro_eu_logo_hu_2.jpg

Projekt címe: „Határtalanul két keréken” kerékpárút hálózat fejlesztése I. ütem
Projekt leírása:
A Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttmûködési Program 2007-2013 keretében elnyert támogatásból 27 790 méter hosszú turisztikai célú kerékpárút kivitelezése valósul meg. Az uniós szabványoknak megfelelõen 3 méter széles kerékpárút épül a Békéscsaba-Doboz-Sarkad-Méhkeréki határátkelõ-Nagyszalonta nyomvonalon. Békéscsaba területén összesen 4 503 méter hosszan, az alábbi nyomvonalon: Bánszky utca (Szabadság tér felöli végétõl kezdõdõen az utca bal oldalán) - Árpád sor (a Szoborsétány mellett) - Gyulai út (a kórházig az út jobb oldalán, majd a zebrán átvezetve az út bal oldalán folytatódik) - Dobozi út (az út bal oldalán lévõ gyalog és kerékpárút kerül kiszélesítésre) - Dobozi úti körforgalom. Továbbá a Dobozi út gerlai bekötõ út keresztezõdésétõl Békéscsaba közigazgatási határáig épül kerékpárút. Innen Doboz Nagyközség Önkormányzata építi meg a dobozi Kettõs-Körös hídig, így biztosított lesz Békéscsaba és Doboz között a biztonságos kerékpározás lehetõsége.
2. Számú Általános Iskola komplex felújítása

                                           2sz_isk_banner.gif

Projekt címe: 2. Számú Általános Iskola komplex felújítása
Projekt leírása:
Az iskola felújításához kapcsolódóan többek között akadálymentes parkolóhelyeket alakítanak ki, kicserélik a tetõfedést, szigetelik a homlokzatot és a falakat, valamint lecserélik a padló- és falburkolatokat. Teljes egészében akadálymentesítik az épületet, korszerûsítik a fûtési rendszert és a villanyhálózatot, játszóudvart alakítanak ki, lecserélik a nyílászárókat és felújítják a vizesblokkokat. A fejlesztés 29 tantermet, egy csoportszobát, az ebédlõt, a zsibongót, a könyvtárat, a tanári szobákat, a tornatermet és az udvart érinti.
Szabó Pál Téri Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése

tamogatas.jpg 

 

Projekt címe: Szabó Pál Téri Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése
Projekt leírása:
A Környezet és Energia Operatív Program keretében a KEOP-5.3.0/A kódszámú „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerûsítése” címû pályázat segítségével hamarosan megújul a békéscsabai Szabó Pál Téri Általános Iskola. A beruházás keretében az épületek hõ technikai adottságait javítják, és a hõ veszteségét csökkentik, sor kerül utólagos hõszigetelésre, nyílászáró cserére is. Az intézmények fûtési, hûtési és használati meleg víz rendszereit is korszerûsítik.
A közösségi közlekedés feltételeinek javítása a Békéscsabai kistérségben

banner_busz_468x60px.gif

Projekt címe: A közösségi közlekedés feltételeinek javítása a Békéscsabai kistérségben
Projekt leírása:
2009-ben a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás pályázatot nyújtott be a DAOP-2009-3.2.1/A-09-es jelû, a Közösségi közlekedés fejlesztését megcélzó pályázati kiírásra. A benyújtott pályázatot a Bíráló Bizottsági döntés értelmében 85%-os támogatási intenzitással 111.147.373 Ft vissza nem térítendõ támogatásban részesítette a Békéscsabai kistérséget.
Belterületi csapadék- és belvíz elvezetés

              Békéscsaba_logó.jpg                                           uj_szechenyi_terv_logo.jpg                                                                                         

    

                                                                                                                                                                           

                                                                                                             

                                                             

Projekt címe: Belterületi csapadék- és belvíz elvezetés
Projekt leírása:
A pályázat által érintett terület a település III-IV. kerület Északi részének (a Szarvasi út-Békési út - Ipari út - Õszi utca - Vasútvonal és Szarvasi út által határolt terület) belterületi vízrendezésén belül a Lipták András utca (Botyánszky utca – Károlyi Mihály utcák között), valamint a Déli sor utca (Károlyi utcától – a Kézay sor utcák között).
Európa a polgárokért program

Projekt címe: Európa a polgárokért program
Projekt leírása:
Békéscsaba több évtizedes, 8 európai országra kiterjedõ testvértelepülési kapcsolatrendszerrel rendelkezik. „Az önkormányzatok munkáját támogató civil szervezetek hálózata” program során 2011. május és 2012. június között Békéscsaba Önkormányzata három nagy rendezvényt tud megvalósítani, (többnapos szakmai konferenciát, kulturális fesztivált és ifjúsági találkozót). Fontos e kialakuló kapcsolatrendszerben az információcsere rendszeressé tétele, a kontaktusnapok lebonyolítása, az ehhez szükséges szervezeti rendszerek összehangolása valamint megszervezése. Egy-egy esemény más-más lakossági csoport számára bír kifejezett jelentõséggel, de összességében a hálózat minden tagja számára és a városok teljes lakossága számára értékelhetõ eredménnyel jár.
Európai Bizottság
Intelligens iskolák kialakítása - TIOP-1.1.1-07/1-2008-1181

eulogo.gif

bekescsaba_digitabla_banner_3.gif

 

Projekt címe: Intelligens iskolák kialakítása - TIOP-1.1.1-07/1-2008-1181
Projekt leírása:
Projekt címe: Békéscsaba MJV Önkormányzata fenntartásában lévõ Intelligens iskolák/iskola kialakítása a kompetenciaalapú oktatás elterjesztését és a területi különbségek mérséklését elõsegítõ egységes közoktatási informatikai alapinfrastruktúra fejlesztése révén. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010 márciusában pályázatot nyújtott be a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetésre került, "A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése" címû, TIOP-1.1.1-07/1 azonosító számú pályázati felhívásra.
Munkácsy Mihály Emlékház oktatási-képzési szerepének erősítése Békéscsabán

eulogo

banner_468x60_.gif

Projekt címe: Munkácsy Mihály Emlékház oktatási-képzési szerepének erősítése Békéscsabán
Projekt leírása:
A program közvetlen célja elsõdlegesen a gyermek és ifjúsági korosztály múzeumpedagógiai programokkal való ellátása, a békéscsabai Munkácsy Mihály Emlékház és a városi közoktatási intézmények partnerségén alapuló múzeumpedagógiai órasorozatok, szakkörök megvalósítása révén.
Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet Sürgősségi Betegellátó Osztályának (SO2) korszerűsítése

                                                          SO2_banner_korhaz.gif

Projekt címe: Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet Sürgősségi Betegellátó Osztályának (SO2) korszerűsítése
Projekt leírása:
Békéscsaba Réthy Pál Kórház-Rendelõintézet Sürgõsségi Betegellátó Osztályának (SO2) korszerûsítése, építés és eszközbeszerzés a sürgõsségi betegellátás színvonalának fenntartható fejlesztése érdekében.
Békéscsaba Város kerékpárút-hálózatának fejlesztése (Orosházi út, Békési út – Szarvasi út)

eulogo

Projekt címe: Békéscsaba Város kerékpárút-hálózatának fejlesztése (Orosházi út, Békési út – Szarvasi út)
Projekt leírása:
A Békési – Szarvasi út mentén tervezett kerékpárút Békéscsaba város belterületén, a Felsõkörgáti zsiliptõl indul, párhuzamosan halad a Békési, a Szarvasi úttal és végszelvényben a Kápolna utcához csatlakozik. A tervezett kerékpárút a 2008. évben megtervezett, Békés várost Békéscsabával összekötõ kerékpárúthoz csatlakozik, így a két kerékpárútszakasz egy hálózati elemként fog funkcionálni, melyek együttes hossza 2.603 méter. Jelen pályázatban 2.379 méter kerékpárút valósul meg ezen a szakaszon. Az Orosházi úti kerékpárút II. üteme is megvalósul a projekt keretében, amelynek hossza 1.752 méter. A kerékpárút az evangélikus templom elõtti területnél kezdõdik, végszelvénye a volt Szabadság Mgtsz. bekötõútjáig tart. A kerékpárút a közútszelvényezés szerinti jobb oldalán halad, a járda és a közút kiemelt szegélye közötti területen.
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
KEOP-1.2.0/2F-2008-0003 „Békéscsaba Megyei Jogú Város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése”

csabaiszennyviz_hu_v2.jpgumft_logo.JPG

Projekt címe: KEOP-1.2.0/2F-2008-0003 „Békéscsaba Megyei Jogú Város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése”
Projekt leírása:
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Környezet és Energia Operatív Program keretén belül „Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfordulós pályázati konstrukcióban megvalósuló projektek támogatására”. A pályázat 2008. május 14-én került befogadásra. A „Békéscsaba Megyei Jogú Város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése” címû projekt Támogatási szerzõdése 2008. november 20-án került aláírásra, amelyet 2009. április 2-án az Európai Unió Bizottsága is támogatandónak ítélt. A projekt a Kohéziós Alapból és a hazai költségvetésbõl vissza nem térítendõ támogatást kapott, amely az elszámolható költségek 84,4%-a.
Tanulói laptop program (TIOP-1.1.1/09/1)

eulogo.gif

 Animation4.gif

Projekt címe: Tanulói laptop program (TIOP-1.1.1/09/1)
Projekt leírása:
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. februárjában pályázatot nyújtott be a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetésre került, "A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése (Tanulói laptop program)" címû, TIOP-1.1.1/09/1 azonosító számú pályázati felhívásra.
Irányító Hatóság:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Közremûködõ szervezet:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
A Munkácsy Mihály Emlékház iskolabarát fejlesztése (TIOP-1.2.2-08/1-2009-0015)

banner_468x60_munkacsy.gif

Projekt címe: A Munkácsy Mihály Emlékház iskolabarát fejlesztése (TIOP-1.2.2-08/1-2009-0015)
Projekt leírása:
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a Munkácsy Emlékház iskolabarát fejlesztése címû projekt (idõtartam 2009. szeptember 1.-2010. november 30.) megvalósítására a TIOP-1.2.2-08, Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erõsítése c. pályázat keretén belül 28.849.534 forint támogatást nyert.
DAOP-1.1.1/A-09-2009-0023 Északi Ipartelepen infrastruktúra és 3000 m2-es üzemcsarnok építése

 

Projekt címe: DAOP-1.1.1/A-09-2009-0023 Északi Ipartelepen infrastruktúra és 3000 m2-es üzemcsarnok építése
Projekt leírása:
A Északi Iparterületen infrastruktúra és 3000 m2-es alapterületû Üzemcsarnok létesítése projekt keretén belül, a Balassa utca és az azt körülvevõ területek infrastruktúrával való megépítése, beszállítói/inkubációs céllal.
TÁMOP-3.1.4. „Kompetenciák fejlesztése az óvodától az érettségéig Békéscsabán”

unioslogopar.JPG

Projekt címe: TÁMOP-3.1.4. „Kompetenciák fejlesztése az óvodától az érettségéig Békéscsabán”
Projekt leírása:
Innováció: átfogó intézményfejlesztés
TÁMOP-3.1.4. „Kompetenciák fejlesztése az óvodától az érettségéig Békéscsabán”

unioslogopar.JPG

Projekt címe: TÁMOP-3.1.4. „Kompetenciák fejlesztése az óvodától az érettségéig Békéscsabán”
Projekt leírása:
Önálló innováció: saját fejlesztések: Az anyanyelvi nevelést segítõ pedagógiai eljárások gyûjteménye
TÁMOP-3.1.4. „Kompetenciák fejlesztése az óvodától az érettségéig Békéscsabán”

unioslogopar.JPG

Projekt címe: TÁMOP-3.1.4. „Kompetenciák fejlesztése az óvodától az érettségéig Békéscsabán”
Projekt leírása:
Innováció: átfogó intézményfejlesztés
TÁMOP-3.1.4. „Kompetenciák fejlesztése az óvodától az érettségéig Békéscsabán”

unioslogopar.JPG

Projekt címe: TÁMOP-3.1.4. „Kompetenciák fejlesztése az óvodától az érettségéig Békéscsabán”
Projekt leírása:
Önálló innováció: saját fejlesztések: A környezettudatos magatartás kialakításának programja
Ipari út és Berzsenyi utca felújítása Békéscsabán

Projekt címe: Ipari út és Berzsenyi utca felújítása Békéscsabán
Projekt leírása:
A Dél-alföldi Operatív Program keretén belül Önkormányzati tulajdonú belterületi, valamint önkormányzati külterületi közutak fejlesztése tárgyú DAOP-2008-3.1.1/B kódszámú pályázat
Buszpályaudvar fejlesztés

Projekt címe: Buszpályaudvar fejlesztés
Projekt leírása:
2008. márciusában pályázatot nyújtott be a Dél-alföldi Operatív Program keretében meghirdetett „Közösségi közlekedés fejlesztése” címû felhívásra.
Nagy Antal utca, Trefort utca, Kisszik utca útfejlesztése

logopár.JPG

Projekt címe: Nagy Antal utca, Trefort utca, Kisszik utca útfejlesztése
Projekt leírása:
A projekt keretében Békéscsaba Megyei Jogú Város belterületén a Nagy Antal, Trefort és Kisszik utca alkotta úthálózaton végeztünk útépítési, útfelújítási munkákat. A Nagy Antal utcát 305 m hosszúságban, és a Trefort utca Szarvasi út-Kisszik utca közötti 301 m hosszúságú szakaszát 4,0 m szélességû szilárd burkolattal láttuk el, míg a Kisszik utcán 220 m hosszúságban burkolat erõsítést végeztünk.
Közremûködõ szervezet:
DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése

uj_mo_eu_logo.gif
A projekt az EU társfinanszírozásával, az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében valósul meg.

Projekt címe: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése
Projekt leírása:
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 13 050 000 Ft-os támogatást nyert a Magyar Állam és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával meghirdetett 1.A.2. kódszámú, „A Polgármesteri Hivatalokszervezetfejlesztése” elnevezésû pályázaton. A 15 hónapos projekt keretében komplex hivatalfejlesztés végrehajtására kerül sor, amelynek a részét képezi a partneri kapcsolatok erõsítése, az eredményességi mutatók javítása és az intézményekkel való kapcsolattartás korszerûsítése. A fejlesztés kiterjed a munkatársak továbbképzésére, valamint olyan eljárások bevezetésére, amelyek segítségével a Hivatal mûködése eredményesebbé, hatékonyabbá tehetõ. Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának alapvetõ célkitûzése, hogy racionálisan, takarékosan és hatékonyan mûködõ, koncentrált hivatali struktúra mûködjön, amely képes megfelelni a szolgáltató, ügyfélbarát önkormányzattal szemben támasztott szakmai és társadalmi követelményeknek.
Irányító Hatóság:
Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatósága
Közremûködõ szervezet:
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Kulturális és gasztronómiai turisztikai célú rendezvények infrastrukturális fejlesztése

uj_mo_eu_logo.gif
A projekt az EU társfinanszírozásával, az Új Magyarorszég Fejlesztési Terv keretében valósul meg.

Projekt címe: Kulturális és gasztronómiai turisztikai célú rendezvények infrastrukturális fejlesztése
Projekt leírása:
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a Dél-alföldi Operatív Program keretén belül DAOP-2.1.1/C-2008-0009 azonosítójú, "Kulturális és gasztronómiai turisztikai célú rendezvények infrastrukturális fejlesztése" tárgyú pályázatán elnyert összegbõl egy fesztiválszínpadot szerzett be.
Irányító Hatóság:
Regionális Operatív Programok Irányító Hatósága
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
„Kerékpárforgalmi útvonal kialakítása, korszerűsítése Békéscsabán, a városközpont és Fényes városrész között”

szechenyi2020.jpg

Projekt címe: „Kerékpárforgalmi útvonal kialakítása, korszerűsítése Békéscsabán, a városközpont és Fényes városrész között”
Projekt leírása:
Jelen konstrukció a városi, városkörnyéki és településközi közlekedési rendszereket szerves egésznek tekinti, és lehetõséget kínál a közlekedési feltételek és módok komplex, egymást erõsítõ, a fenntartható fejlõdést és fenntartható közlekedést szolgáló fejlesztésére a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP) határain belül. A projektnek a városi mobilitást környezetileg (levegõszennyezés, zajterhelés) és pénzügyileg fenntarthatóbbá tételét kell szolgálniuk. Továbbá hozzá kell járulnia a gyalogos, kerékpáros közlekedési módot választók részarányának városi növekedéséhez. A projektmegvalósítás elsõdlegesen a gyalogos és kerékpáros infrastruktúra fejlesztés, valamint közlekedésbiztonság, akadálymentesítés tevékenységek megvalósítását szolgálja. A projekt keretén belül Békéscsaba városközpontja és legnagyobb lakótelepe, a József Attila lakótelep, valamint a lakott területen kívüli lakott, „Fényes” nevû városrész közötti kerékpárforgalmi útvonal kialakítása, korszerûsítése fog megvalósulni. Továbbá az útvonallal érintett csomópontokban és útcsatlakozásoknál sor kerül a gyalogátkelõhelyek és kerékpáros átvezetések kialakítására, közlekedésbiztonsági intézkedések megvalósítására, az útvonal akadálymentesítésére. A közösségi közlekedéssel is érintett lakott területen belüli szakaszon a buszmegállók gyalogosan történõ biztonságos megközelítése végett egyesített elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút, a buszperonokhoz az akadálymentes járdakapcsolat kerül kialakításra. Tervezett útvonal: városközpont, Szabadság tér – Bánszki utca – Dózsa György út a Bartók Béla úti csomópontból – Fényes városrész fõutcája, a Fényesi utca. A kerékpárforgalmi útvonalat az alábbi elemek alkotják: 1. Dózsa György úti szakasz – meglévõ önálló egyoldali,kétirányú kerékpárút korszerûsítése, szélesítése 2 méter szélességûre. 2. Corvin utcai szakasz – az 1. szerinti szakasz folytatása, önálló egyesített egyoldali kétirányú gyalog- és kerékpárútként kerül korszerûsítésre, feloldhatatlan akadály esetén egyes szakaszokon elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárútként történõ kialakítása. 3. Corvin – Bánát utca csomóponti átvezetés – már projekt megvalósítás szakaszában álló TOP-6.1.5- 15-BC1- 2016-00001 azonosító számú pályázati támogatással, az elfogadott átépítési terv szerint jelzõlámpás csomópont kerül kialakításra. 4. Lencsési úti szakasz a Mester utcáig – szükség szerinti kisebb felújítás a Diófás utcáig, onnan korszerûsítés 5. Lencsési úti szakasz a Mester utcától a Magyar utcáig – a gépjármûforgalomtól elválasztott kerékpárforgalmi létesítmény építése során az út bal oldalán a járda és az árok átépítésével, önálló egyoldali, kétirányú egyesített gyalog- és kerékpárút létesítése. 6. Magyar utca lakott területi szakasza –önálló, egyoldali, kétirányú egyesített gyalog- és kerékpárút létesítése az utca bal oldali határvonala mentén az utolsó buszmegállóig, ahol kialakításra kerül az akadálymentes járdakapcsolat a buszperonhoz, valamint a kerékpárforgalmi létesítmény típusváltása. Az addig önálló, egyoldali,kétirányú elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút kerékpáros nyomként folytatódik. 7. 0135 hrszú külterületi út – lakott területen kívüli szakaszán kerékpáros nyom létesül a Fényes nevû teleülésrészig. A kerékpáros nyom létesítésével érintett útszakasz burkolatfelújítása 2016-ban a Modern Városok Program keretében megtörtént. Az 1., 2. és a 4. pontban leírt korszerûsítendõ szakaszokon, ahol jelenleg is különálló kerékpár út van, ott a tervezett is különálló lesz, ahol gyalogos – kerékpáros kerékpár út található, ott a tervezett is az lesz. Azokon a helyeken, ahol nincs meg a burkolat szélesség a jelenlegi burkolat teljes egészében elbontásra kerül, és szabvány szerinti szélességû kerékpárút kerül kialakításra. A Bánát utcai csomópontban a Lidl-áruház bejáróig nem történik beavatkozás. A Lencsési út elején – ahol a Lencsési utat a Kétegyházi úttal összekötõ kerékpárforgalmi létesítmény csatlakozását kell kialakítani – e projekt keretében nem történik beavatkozás, mert annak megvalósítása a TOP-6.1.5- 16 pályázati felhívásra benyújtásra kerülõ projekt keretében tervezett. A Lencsési úti szakasz az Élõvíz-csatorna híd elõtti burkolatához csatlakozik, amely kapcsolódik a TOP-6.4.1- 15-BC1- 2016-00001 azonosító számú pályázati támogatással megvalósuló Körte sori kerékpárúthoz. A kerékpárforgalmi útvonal kialakításával párhuzamosan csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos beavatkozás, korszerûsítés az alábbi helyeken történik: 1. A Dózsa György úti és Corvin utcai átépítendõ kerékpárút szakasz alatti csapadékvíz csatona javítása, továbbá a nyitott folyóka helyett rácsos folyóka beépítése szükséges. 2. Fényes felé vezetõ út mellett bal oldalon a vasúti átjáró elõtti részig teljesen új zárt csapadékvíz elvezetõ rendszer kerül kialakításra, állami befogadóba történõ bevezetéssel. 3. Borjúréti csatorna áteresz támfalas lezárással meghosszabbításra kerül. 4. A Lencsési úton a volt ifjúsági táborral párhuzamos szakasza önálló belvíz öblözetet alkot. A befogadóhoz átvezetõ árok zárttá kerül átépítésre a kerékpárút miatt.
„Családbarát, munkába állást segítő közszolgáltatás fejlesztése Békéscsabán, a Pataky László 2. szám alatti bölcsődében”

szechenyi2020.jpg

Projekt címe: „Családbarát, munkába állást segítő közszolgáltatás fejlesztése Békéscsabán, a Pataky László 2. szám alatti bölcsődében”
Projekt leírása:
Békéscsaba, Pataky László utca 2. szám alatti („MIVA Bölcsi”) bölcsõde épület átalakítása, felújítása és bõvítése. Az intézmény/szolgáltatás fejlesztéssel (felújítás, átalakítás, bõvítés, korszerûsítés) érintett bölcsõdei férõhelyeinek száma 42 fõ. Az intézmény/szolgáltatás új bölcsõdei férõhelyeinek száma 12 fõ. A bölcsõde mûködése során igény merült fel további egy bölcsõdei csoportszoba kialakítására. A meglévõ épülethez kapcsolódóan új épületrészt építünk az új csoportszoba kialakítása céljából. A meglévõ épületben az épület adottságait figyelembevételével felújítási munkákat tervezünk. Ezzel egyidejûleg energiahatékonysági korszerûsítést tervezünk, ami magába foglalja a homlokzat utólagos hõszigetelését, a homlokzati nyílászárók cseréjét, zárófödém utólagos hõszigetelését, központi fûtési, valamint elektromos rendszer felülvizsgálatát és szükség szerinti felújítását. Tervezzük a jelenlegi elavult, gazdaságtalanul mûködõ gázkazán, radiátorok szükség szerinti cseréjét, radiátorok hõleadásának szabályozhatósága érdekében szelepek beépítését, a HMV rendszer felülvizsgálatát és szükség szerinti felújítását. A felújításra kerülõ épületrész: nettó hasznos alapterület 220,11 m2, a tervezendõ új épületrész: nettó hasznos alapterülete 94,24 m2. A tervezéskor és a megvalósítás során is a környezetvédelmi és esélyegyenlõségi jogszabályokat maradéktalanul betartjuk. A projektnek elõreláthatólag klímakockázati tényezõje nem lesz. Pályázó vállalja a projekt 5 éves fenntartási kötelezettségét. A beruházás költséghatékony módon, reális és takarékos költségvetéssel tervezett, valamint a költségvetés megfelel a Felhívásban meghatározott költségkorlátoknak.
Kossuth utcai, Mokry utcai és Jázmin utcai Idősek Klubjainak felújítása – nappali ellátás korszerűsítése

szechenyi2020.jpg

Projekt címe: Kossuth utcai, Mokry utcai és Jázmin utcai Idősek Klubjainak felújítása – nappali ellátás korszerűsítése
Projekt leírása:
A szociális alapszolgáltatás intézményei segítenek abban, hogy idõs vagy beteg hozzátartozóink biztonságban, hasznos elfoglaltsággal és szakavatott emberek segítsége mellett töltsék napjaikat. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata igyekszik ehhez is egyre jobb feltételeket teremteni. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése, feltétele annak, hogy elsõsorban a társadalmi leszakadással veszélyeztetett csoportok helyzetének javítására irányuló programok végrehajtásához biztosított legyen a megfelelõ intézményi háttér. A támogatást igénylõ a TOP-6.6.2-16-BC1-2017-00001 azonosítószámú projektben a Kossuth utca 2. szám alatti épületnek felújítását, bõvítését és átalakítását, a Mokry utca 14. szám és Jázmin utca 1. szám alatti épületeknek korszerûsítését tûzte ki célul. A Kossuth utca 2. szám alatti létesítmény rekonstrukciója során az épület belsõ átalakítása, a pályázatban elõírt akadálymentesítés, valamint az épület energetikai korszerûsítése és elektromos hálózatának felújítása valósul meg. Továbbá a jelenlegi épület a bõvítés során megduplázódik. A Mokry utca 14. szám alatti és a Jázmin utca 1. szám alatti létesítmények rekonstrukciója során a pályázatban elõírt akadálymentesítés, valamint energetikai korszerûsítés valósul meg.