Hírek

Hírek

2017. március 20.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a Békéscsabai Napsugár Bábszínház igazgatói munkakörének betöltésére

Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 39-43. §-ai alapján Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Békéscsabai Napsugár Bábszínház (5600 Békéscsaba, Andrássy út 1-3.) vezetői (igazgatói) munkakörének betöltésére.

Az intézmény jogállása: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

Az intézmény tevékenységi köre: kiemelt minősítésű előadó-művészeti szervezet.

Az intézmény feladata:

  • a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontja és az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 3. §-a alapján végzett művészeti tevékenység,
  • a bábszínházi előadó-művészeti tevékenység végzése, igényes alkotások létrehozása és bemutatása, a bábjátékos művészeti értékek ápolása és fejlesztése, elősegítve e téren különösen a magyar kulturális értékek közkinccsé tételét,
  • a bábművészet értékeinek gyarapítása, az előadásoknak a közönség széles rétegeihez való eljuttatása,
  • a gyermek és ifjúsági korosztály igényes előadó-művészeti befogadóvá nevelésének elősegítése,
  • a bábművészetben rejlő sokszínű műfaji és technikai lehetőség feltárása, elsajátítása és bemutatása,
  • együttműködés a város kulturális intézményeivel,
  • törekvés a társulat szellemi, művészi színvonalának emelésére, kapacitásának teljes kiaknázására és a városban élő alkotók bevonására.

A munkaviszony tartalma: A foglalkoztatás az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (továbbiakban: Emtv.) 39. §-a alapján, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezései alkalmazásával munkaviszony keretében történik. A munkaviszony teljes munkaidőben történő foglalkoztatásra jön létre. A munkaviszony tekintetében az Mt. 211. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi szabályok irányadóak.

Javadalmazás: A munkabér a felek megállapodása alapján kerül megállapításra, az Emtv. 39/A. §-ában foglaltak, valamint az Mt. vezető állású munkavállalóra vonatkozó rendelkezések figyelembe vételével.

A munkaviszony kezdő és befejező időpontja: A munkaviszony 5 év határozott időre jön létre, 2017. október 12. napjától 2022. október 11. napjáig terjedő időtartamra.

A munkába lépés napja: 2017. október 12.

Az igazgató kiemelt feladatai/munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Az intézmény igazgatójának az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény „A költségvetési szervek jogállása” című fejezetében előírtakon túl kiemelt feladatai:

-        az önálló bábszínházi társulat és az intézmény munkájának teljes körű, egyszemélyi felelős vezetése, az alapító okiratban és a munkaköri leírásában meghatározott feladatok megvalósítása,

-        a művészeti évadokra szólóan elkészített műsortervek által a békéscsabai bábos színjátszás hagyományainak megőrzése, ápolása, a bábművészet több műfajában értékes alkotások létrehozása és előadásuk megszervezése,

-        a bemutatott művek által az anyanyelvi és a vizuális kultúra ápolása, különös figyelemmel a magyar népmesekincsnek és a gyermekirodalom legjelesebb műveinek színre vitelére,

-        az intézmény közönségkapcsolatainak gondozása, törekedve a látogatottság növelésére,

-        a társulat művészeti munkájával a gyermek korosztályok érzelmi, szellemi és esztétikai        nevelésének szolgálata, a felnőtt korosztályok számára alternatív színházi élmények nyújtása,

-        művészeti sikerekkel hozzájárulás Békéscsaba kulturális ismertségének és elismertségének további      növeléséhez,

-        az irányítói jogokat gyakorló önkormányzat felkérésére közreműködés a város kulturális életét      reprezentáló programok, fesztiválok és a társművészetek rendezvényeinek megvalósításában,

-        az önkormányzattal közös, illetve egyeztetett együttműködés hazai és nemzetközi kulturális      intézményekkel, szakmai szervezetekkel, szövetségekkel;

-        törekvés a fenntartói forrásokat kiegészítő pályázati és szponzori támogatások és a saját bevétel hatékony növelésére,

-        a költségvetési támogatások, bevételek és egyéb források mértékét figyelembe vevő intézményi gazdálkodással és létszámgazdálkodással, a költségvetési előirányzatok szigorú betartásával az intézmény finanszírozási egyensúlyának megőrzése és biztosítása.

Az előadó-művészeti szervezet művészi arculatával, művészeti vezetési módjával, teljesítménymutatóival, a foglalkoztatással kapcsolatos tartalmi követelmények:

A Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 614/2015. (XI. 25.) közgy. határozatával elfogadott fenntartói megállapodás alapján a kiemelt előadó-művészeti szervezettől elvárt művészeti teljesítménycélok és gazdálkodással összefüggő elvárások teljesítése a fenntartóval kötött megállapodásban foglaltak szerint.

Az előadó-művészeti szervezettel szemben támasztott teljesítménymutatók:

-       a műsorterv gazdagításával törekedjen a békéscsabai bábszínjátszás hagyományainak megőrzésére, a művészeti színvonal emelésére,

-        törekedjen az elért fizető nézőszám megőrzésére, lehetőség szerinti emelésére,

-        fordítson kiemelt figyelmet a széles korosztályt felölelő műsorpolitika kidolgozására,

-        törekedjen a hazai és nemzetközi szervezetekkel minél jobb együttműködésre, a nemzetközi jelenlét megerősítésére,

-        gondoskodjon arról, hogy évadonként legalább négy bemutatót tartson,

-        repertoárja kialakítása során kezelje kiemelten a kortárs és klasszikus magyar szerzők műveinek bemutatását,

-        sikeres pályázati feltételek és döntések esetén kerüljön továbbra is megrendezésre a Nemzetközi Bábfesztivál,

-        gondoskodjon a közönségkapcsolatok folyamatos erősítéséről, fejlesztéséről.

Az intézmény 2017. évi költségvetésének fő előirányzatai:

Megnevezés

Összeg E Ft-ban

Bevételek

 

 

 

Intézményi működési bevételek

15.000

 

Önkormányzati támogatás

80.000

 

(ebből: központi támogatás)

(40.000)

Működési célú átvett pénzeszközök

2.500

 

Bevételek összesen

97.500

 

Kiadások

 

 

Személyi juttatások

45.500

 

Munkaadót terhelő járulékok

10.000

 

Dologi kiadások

39.000

 

Beruházások

3.000

Felújítások

 

Kiadások összesen

97.500

A vezetői munkakör betöltésének feltételei:

-       büntetlen előélet, cselekvőképesség, a pályázó ne álljon a foglalkozás gyakorlásától eltiltó jogerős ítélet hatálya alatt,

-       Az Emtv. 40. § (1) és (3) bekezdéseinek megfelelően előadó-művészeti intézményben vezető munkakör ellátásával az a személy bízható meg, aki:

-        szakirányú felsőfokú végzettséggel és

-        legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkezik.

Szakirányú felsőfokú végzettségnek minősül a felsőfokú oktatási intézményben szerzett, az intézmény alaptevékenységének megfelelő diplomával vagy oklevéllel, továbbá a jogász, illetve a közgazdász oklevéllel tanúsított végzettség.

Szakmai gyakorlatnak minősül a valamely előadó-művészeti szervezetnél, a szervezet alaptevékenységének megfelelő és ahhoz közvetlenül kapcsolódó munkakörben, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony esetében pedig az ilyen feladatkörben eltöltött idő.

-       egészségügyi alkalmasság,

-       vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása.

A pályázat elbírálása során előnyt jelenthet:

-       bábszínház működtetési területen szerzett legalább 5 éves vezetői gyakorlat,

-       szakmai siker és profitorientált menedzsment szemlélet,

-       kulturális rendezvények, fesztiválok szervezésében szerzett gyakorlati tapasztalat.

A pályázathoz csatolandó iratok:

-       a pályázó szakmai önéletrajza,

-       a Békéscsabai Napsugár Bábszínház irányítására, működtetésére, tevékenységének szervezésére és menedzselésére vonatkozó konkrét szakmai és vezetői program, a művészeti munka szakmai koncepciója,

-       3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredeti példánya,

-       iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok hitelesített másolata,

-       a szakmai gyakorlatot bizonyító igazolás,

-       nyilatkozat arról, hogy az Mt. 211. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok nem áll fenn,

-       nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,

-       nyilatkozat, hogy a pályázat keretében személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul, és pályázatának tartalmát a véleményezési eljárásban résztvevők megismerhetik,

-       nyilatkozat, hogy a pályázatot az arra jogosult testületek nyilvános ülésükön tárgyalhatják-e,

-       a bérezésre és egyéb személyi juttatásokra vonatkozó igény: havi személyi alapbér bruttó összege Ft-ban, egyéb személyi juttatások juttatási formánként éves szinten összesen bruttó forintban.

A pályázat benyújtásának határideje: az Emberi Erőforrások Minisztériuma (www.kormany.hu) honlapján történő közzététel napját követő 30. nap.

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatokat zárt borítékban „Pályázat a Békéscsabai Napsugár Bábszínház igazgatói munkakörére” megjelöléssel Békéscsaba Megyei Jogú Város Jegyzőjéhez lehet benyújtani személyesen vagy tértivevényes ajánlott postai küldeményként (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.). Postai küldemény esetén a postára adás napja legkésőbb a benyújtási határidő utolsó napja lehet.

Hiánypótlásnak helye nincs, a hiányosan, vagy késedelmesen benyújtott pályázatokat a pályáztató érvénytelennek nyilváníthatja annak érdemi elbírálása nélkül.

Az elbírálás rendje: A pályázatok véleményezésére az Emtv. 39. § (6) bekezdése alapján felkért szakmai bizottság a pályázatokat a benyújtási határidő lejártát követő 30. napon belül értékeli. Az ülésre az érvényesen pályázók személyes meghallgatásra meghívásra kerülnek.

A pályázatokról, a Békéscsabai Napsugár Bábszínház igazgatójának kinevezéséről Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a szakmai bizottság véleményezését követő első testületi ülésén dönt a Közgyűlés által felkért szakmai bizottság ajánlása és a Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság állásfoglalásának ismeretében.

A pályázat kiírója fenntartja jogát a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítására és a jogszabályi előírásoknak megfelelően 30 napon belül új pályázat kiírására.

A nem nyertes pályázatokat az Emtv. 39. § (12) bekezdése alapján a döntést követően a pályázat kiírója visszajuttatja.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújt: Dr. Komán Ágnes osztályvezető (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. 110. sz. iroda, telefon: 66/ 523-814, e-mail: koman@bekescsaba.hu).

A pályázat kiírója a pályázóknak igény szerint azonos tartalmú tájékoztató dokumentációt biztosít (alapító okirat, szervezeti és működési szabályzat, hatályos fenntartói megállapodás, költségvetési előirányzatok és teljesítési adatok, előadásszámok, látogatottság, létszám, technikai és műszaki adatok).

Add a Facebook-hoz